Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Atelier Kleur/ www.sandraholtman.nl, gevestigd te Heerde.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl welke via de webshop op www.sandraholtman.nl worden aangeboden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.sandraholtman.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelier Kleur erkend.
1.4 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.1 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl streeft er naar de bestellingen binnen 5 werkdagen bij u te leveren. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl geleverde zaken zijn verzonden.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 De Afbeeldingen op de webshop zijn niet bindend en kunnen afwijken van het werkelijk geleverde product.
De product tekst en benaming product is bindend voor levering.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

4. Retouren
Bestelde en betaalde producten worden niet retour genomen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl. Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 Annuleren van een bestelling!
Het annuleren van een bestelling is mogelijk, het annuleren is zolang deze nog niet is verstuurd en betaald kosteloos. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Annuleert de afnemer de bestelling, nadat deze aan de afnemer verzonden is, dan betaald deze wel de verzendkosten, dan dient de afnemer het pakket bij bezorging te retourneren. Let op verzendkosten worden niet vergoed. Als u de bestelling en ongeopend retourneert en indien Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl reeds uw betaling heeft ontvangen, dan zal Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl de productkosten, na goede ontvangst van de retourzending, aan de afnemer terugstorten. of vergoeden in een tegoed die te besteden is op de website. De gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer. In dit geval wordt daarnaast € 5,00 euro in rekening gebracht voor administratiekosten en retourskosten.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl gegrond worden bevonden, zal Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen.
6.5 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, afbeeldingen etc.; o.a. gegevens betreffende kleuren, afbeeldingen van de producten etc. op de internetsite van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Atelier Kleur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Atelier Kleur aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl zolang de afnemer de vorderingen van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl of een door Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Atelier Kleur / www.sandraholtman.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

14. Betaling en levering
Betaling gebeurt vooraf via ideal, of overboeking, na ontvangst van volledige betaling ontvangt de klant het product z.s.m.

Retouradres Atelier Kleur
Vosbergerweg 48, 8181JJ Heerde

BTW-id NL003527080B88
KvK-nummer 81063989